เวลาให้บริการ

สายด่วนบริการ 7*24ชม.

โทรหาเรา

+86-13585569799

สาขาเทคโนโลยีบด

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่ื่งทอและ ...

2015-2-9 · คหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครืุ่ มองนงห ประกอบด วย 1. ด านคัุกษณะทณลี่พึงประสงค ได แก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา ...

2017-6-19 · คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1. รหัสและชื่อหลักสูตร ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ า ภาษาอังกฤษ

-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ...

2  · Ph.D. in DBA บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด Ph.DP ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Project ปริญญานิพนธ์ ป.ตรี Science Communication

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ ...

2020-12-24 · 4 97797 ึการศกษาค้นคว้าอสิระ (เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม) (6 หน่วยกิต) Independent Study (Engineering Management Technology) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อใหน้ักศกึษามีทักษะและประสบการณ์ใน ...

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะ ...

2020-2-12 · สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ... การเขียนหนวยกิตในรายวิชาตาง ๆ ประกอบดวยเลข 4 ตัวคือ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา ...

2021-8-5 · สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 256 4 รหัสและชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร : 25491161100903 ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตร ...

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา ...

2020-2-12 · สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ... การเขียนหนวยกิตในรายวิชาตาง ๆ ประกอบดวยเลข 4 ตัวคือ

สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพส้าห ...

2021-8-27 · สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ โทรศัพท์ 0-4422-4378 ส้านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โทรศัพท์ 0-4422-4152-3, โทรสาร 0-4422-4150

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขา ...

2018-5-19 · สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) ชื่อหลักสูตร ... จัดการบัณฑิต เป=นหลักสูตรสหวิทยาการประกอบด9วยหมวด ...

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา ...

2019-2-14 · ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information Technology 2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ ...

ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics Laboratory) เป็นห้องปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทดลองหาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินด้านต่างๆ เช่น สมบัติทางกายภาพ กำลังรับแรงเฉือน การยุบอัดตัว ความซึมผ่านน้ำของดิน การบดอัดดิน โดยที่สามารถควบคุมการทำงาน ได้ด้วยตนเองและคอมพิวเตอร์ เป็นต้น นักศึกษาจะเรียนรู้วิธีการทดสอบต่างๆ ตามมาตรฐานการทดสอบวัสดุ ทางด้านปฐพีกลศาสตร์ …

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ ...

– การเสียสภาพธรรมชาติและการเกิด เจลของโปรตีนปลา – สารต้านอนุมูลอิสระในอาหาร

คณบดี – Southeast Bangkok College

2021-8-29 · นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน) นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายธุรกิจ) นิติศาสตรบัณฑิต สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ...

2021-3-24 · กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เครื่องบดปลาสำหรับผลิตอาหารสัตว์. มีนาคม 24, 2021. มีนาคม 24, 2021. Sittiporn Chanmamuang. วันที่ 8 มีนาคม 2564 สาขาวิศวกรรม ...

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา ...

2021-5-17 · สาขา วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ประยุกต ... ปรับปรุง พ.ศ. 2564 สาขาวิชาคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี ...

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ...

2018-8-9 · หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) หนา 1

รายละเอียดของหลักสูตร ...

2020-5-13 · มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

2013-8-5 · ง 50257328: สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คําสัญําคเทคโนโลย : ีสารสนเทศและการสื่ อสาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา ...

2014-10-6 · 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ า) 2.2 ชื่อย อภาษาไทย : วท.บ.(เทคโนโลยีไฟฟ า)

สาขาวิชาเทคโนโลยี ...

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาการเลือกใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพื่อนำมาทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงจากซากฟอสซิลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนของไทยที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าได้มีเวทีที่จะแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และเป็นแรงจูงใจให้เยาวชนของไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร อันเป็นการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา ...

2021-7-9 · สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI) (ปรบัปรงุ พ.ศ. 2563) ... ผู ตรวจสอบด านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Auditor) 8.

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ...

2018-10-3 · หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิต (MI) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ชื่อหลกัสูตร

สาขาเรียนด้าน IT ตอบทุกโจทย์การ ...

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสาขาประยุกต์ที่คล้ายกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่จะไม่ได้เรียนการเขียนโปรแกรมหรือเจาะลึกด้านระบบมากนัก สาขานี้จะเน้นให้น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเบื้องต้น …

นายพีรวัฒน์ นนจิ๋ว นายอิทธิพล ...

2019-3-13 · ผลของการเสริมถ่านบดผสมอาหาร และการเสริมถ่านบดผสมวัสดุรองพื้น ต่อ ... (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ ...

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา ...

2018-5-19 · สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร Bachelor of Science Degree Program in Food Technology

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

2013-8-5 · 50257328: สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คําสัญําคเทคโนโลย : ีสารสนเทศและการสื่ อสาร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ...

2018-5-19 · สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (หลักสูตรเทคโนโลยีธรณี ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ชื่อหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

สาขาวิชาเทคโนโลยี ...

ความเป็นมา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและ ...

Master of Science Program in Information Technology …

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 เป็นหลักสูตร ...

ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว

2017-9-28 · แพทยศาสตร์กลุ่มสหสาขาเวชบาบด ั2 รศ.ดร.สมศกัด์ิไมตรีรัตนะกุล ในภาควิชา ส่วนกลาง ... เทคโนโลยี ทันตกรรม(ต่อเนื่อง2 ปี) อ. ณัฐ ...